Sa velikom sigurnošću možemo reći da veliku većinu zahteva Pantheon pokriva u standardnoj varijanti, tj. bez potrebe za dodatnim rešenjima i prilagođavanjima. Potrebno je svakako i određeno prilagođavanje korisničkim zahtevima po pitanju magacinskog poslovanja, što se definiše u fazi analize i primennjuje u samoj fazi implementacije. S obzirom da imamo veliko iskustvo u integraciji svih vrsta, (Pantheon – SAP, Pantheon – WMS, integracije sa špediterima kao što je Milšped, integracije sa kurirskim službama i sl.), kao i web rešenja i Pantheon-a, ako se u fazi analize ukaže potreba, ova dodatna  prilagođavanja i izrada kompletnih modula po specifikacijama klijenta neće predstavljati nikakav problem.

Ako je proces definisan i detaljno određeno šta koji zaposleni ili šta koji sektor radi, autorizacijama i sistemskim podešavanjima je omogućeno da taj proces bude apsolutno takav, i da se ne može korisničkom greškom poremetiti. Ukoliko je potrebno proces promeniti, usaglasiti, poboljšati, otvorenost i konfigurabilnost rešenja omogućavaju da se to izvede uz minimalne troškove i bez dodatnih zahteva za kupovinom softverskih modula i alata.

Da bi osigurali gore navedene tvrdnje primenjujemo standardnu metodologiju prilikom implementacije koja se iskustveno pokazala kao nejefikasnija i za korisnike i za nas.

Standardna metodologija rada

projektna_organizacijaDa bi svi zahtevi bili ispunjeni, neophodno je da implementacija bude vođena na način koji je u svetskoj praksi proveren i dokazan kao kvalitetan i celishodan. Ovo podrazumeva sledeće:

  • Projektnu organizaciju timova
  • Projektno planiranje i upravljanje timovima, vremenom, kvalitetom, promenama i rizicima
  • Proverenu metodologiju rada, sa tačno definisanim fazama projekta
  • Iskusne i kvalitetne implementatore
  • Projektna organizacija i upravljanje

 

Ova organizacija podrazumeva da postoje svi parleleni timovi kako kod Naručioca tako i kod Ponuđača projekta. Zadaci pojedinih timova su:

  • Upravni odbor projekta – Najviše upravno telo na projektu. Sastaje se jednom u 2 nedelje (po potrebi češće) i odlučuje o stvarima neophodnim radi funkcionisanja projekta
  • Vođa projekta – Operativno rukovodi celim projektom. Zadužen za planiranje i upravljanje kadrovima, vremenom, novcem, kvalitetom, promenama i rizicima na nivou celog projekta.
  • Vođa projekta i projektni timovi – podeljeni prema funkcionalnim celinama na projektu. Zaduženi za gap/sistem analizu, izradu idejnog projekta, prilagođavanje softvera, izradu rešenja, testiranje, pisanje korisničke dokumentacije, obuku, finalnu pripremu i puštanje sistema u produkciju.

Faze implementacije

faze_implementacijePriprema projekta – Izrada detaljnog plana projekta, formiranje projektnih timova, priprema neophodnih resursa za realizaciju projekta.
Analiza – Analiza postojećeg informacionog sistema koga treba zameniti i analiza sistema Naručioca.
Business blue print – izrada idejnog projekta novog informacionog sistema
Podešavanje softvera – Prilagođavanje Pantheona potrebama Naručioca u skladu sa Business blue printom.
Testiranje – se odvija iz dva dela. Unit testiranje je testiranje pojedinačnih modula prilagođenog Pantheona. Integracioni test podrazumeva pripremu testnih scenarija i testiranje funkcionalnih celina.
Obuka korisnika – je predviđena na način Trening za trenere. Ovo znači da Ponuđač obučava ključne korisnike Naručioca, organizuje, kontroliše i daje podršku pri obuci krajnjih korisnika. Kada se radi o relativno malom broju korisnika, mogu se raditi obuke direktno sa svim korisnicima, ali je veoma važno da se svi oni pripreme na buduće deljenje znanja i na rad kao treneri, da bi se kompaniji osigurala puna funkcionalnost u slučajevima fluktuacije kadrova. Takođe je poželjno da se za svaku oblast ili modul, odrede najmanje dve osobe koje će biti obučavane, da bi se obezbedio kontinuitet u radu u slučajevima izostanka sa posla (bolovanja, godišnji odmori, stručna usavršavanja i sl.)
Finalna priprema – podrazumeva zavšno prilagođavanje softvera zbog uočenih potreba tokom testiranja i obuke, pripremu šifarnika i robno materijalnih i finansijskih početnih stanja i unos/preuzimanje u novi sistem.
Puštanje u produkciju – Odluka o spremnosti za puštanje u produkciju novog Informacionog sistema.
Post produkcijska podrška – Praksa je pokazala da je neophodno da Ponuđač bude prisutan prvih mesec dana posle početka korišćenja novog informacionog sistema.