Uridium je PREMIUM partner kompanije Datalab što znači da je potpuno osposobljen za pružanje svih vrsta usluga u vezi sa Pantheon ERP poslovnim rešenjem.

Svaki sistem je pre pune upotrebe potrebno najpre implementirati, zatim buduće korisnike obučiti za rad i obezbediti aktivnosti koje su potrebne za održavanje.


Redovna provera i unapređenje znanja nam mogućava da našim korisnicima ponudimo vrhunske rezultate u svakom trenutku i sa svakim izazovom!

Moduli:

 • Kadrovska evidencija
 • Narudžbine
 • Novac
 • Osnove Pantheona
 • PDV
 • Jednostavna proizvodnja
 • Roba
 • Servis

Moduli:

 • Novac
 • Osnove Pantheona
 • Plate
 • Jednostavna proizvodnja
 • Roba

Moduli:

 • Plate
 • Kadrovska evidencija

U nastavku se možete detaljnije u poznati sa Pantheon ERP funkcionalnostima i mogućnostima:

Brzi pregled

 • Pantheon™ je široko otvoren informacioni sistem, koji se može brzo, jednostavno i cenovno vrlo prihvatljivo prilagođavati potrebama korisnika, a napredni korisnik ga može sam, bez posebne pomoći, prilagoditi nabavka jedne licence aplikacije
 • Pantheon™ vam omogućava otvaranje neograničenog broja baza podataka za vođenje poslovanja neograničenog broja vaših preduzeća; razmena podataka između navedenih baza podataka odnosno preduzeća je isto tako moguća; najlakša je sigurno izmena podataka između korisnika iste aplikacije
 • Pantheon™ donosi kod rada još neke posebno dobrodošle mehanizme kao što su: automatizam za uvoz platnih naloga u sistem elektronskog bankarstva, integracija sa sistemima za elektronski uvoz kompenzacija i kadrovanja, proveravanje poreskog broja i uvoz deviznih kurseva putem interneta, mogućnost prenosa dokumenata putem elektronske pošte ili izvoz istih u MS Word, MS Excel,…
 • Pantheon™ je spreman za rad preko direktnog pristupa podacima ( ‘on-line’ ) kao i paketnu razmenu podataka između udaljenih baza podataka ili B2B pristup putem interneta i omogućava brzu i kvalitetnu administraciju sistema sa udaljenih lokacija putem interneta
 • za potrebe Vašeg poslovanja u inostranstvu aplikacija DataLab Pantheon™ je lokalizovana za upotrebu u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Bugarskoj.

Više informacija o programskom rešenju Pantheon možete pronaći u nastavku, a na sledećim linkovima možete pronaći više informacija o metodologiji rada koju primenjujemo za uspešnu implementaciju!

Opšte karakteristike softverskog rešenja Pantheon

Pantheon je ERP softver, razvijan za potrebe informatičke podrške svim poslovnim procesima u preduzeću, uključujući i neke napredne, kao što su planiranje, poslovna analitika i proizvodnja sa planiranjem i terminiranjem. Prva verzija Pantheon-a je izašla još daleke 1997. godine, a trenutno aktuelna verzija je 5.5, koja se već više od četiri godine nalazi na tržištu.

Pantheon je klijent – server aplikacija, koja radi sa MS SQL Serverom. Pantheon ima sertifikat kompatibilnosti sa MS Windows 7, desktop operativnim sistemom, a kompatibilan je i sa prethodnim MS Windows Vista i MS Windows XP operativnim sistemima. Pantheon takođe radi u svim vrstama terminalskih okruženja.

Dokumentacija za Pantheon se nalazi u wiki obliku, i sadrži preko 7000 stranica, koje se konstatno dopunjavaju i menjaju zajedno sa promenama u samom softveru. Sva dokumentacija je raspoloživa na srpskom jeziku. Pored klasičnih korisničkih pomoći i uputstava, postoji i dokumentacija za samu bazu podataka i objekte u njoj, koja je pre svega namenjema naprednim korisnicima i programerima, gde su opisane tabele, stored procedure, funkcije i svi ostali objekti baze podataka. Radi lakšeg snalaženja u sam Pantheon je ugrađen profiler, koji omogućava pregled izvršenja određenih stored procedura ili funkcija, tako da je veoma lako videti šta se u pozadini dešava kod bilo koje akcije u softveru. Takođe se za svaku tabelu može uključiti njeno praćenje kroz takozvane „UNDO“ tabele, u kojima se beleži svaka promena ili brisanje podatka, korisnik koji je promenu ili brisanje uradio, stanje pre promene ili brisanja, kao i tačno vreme promene ili brisanja, pa je vraćanje svake pojedinačne transakcije, ili njeno praćenje ovim omogućeno.

Pantheon trenutno radi u 10 zemalja u regionu (uključujući Srbiju) i ima kompletnu zakonsku podršku za te zemlje. Što se jezika interfejsa tiče, Pantheon podržava sve lokalne jezike, uz dodatak engleskog, nemačkog i italijanskog jezika.
Preko 25.000 korisnika u regionu dokaz su da je Pantheon jedan od najzastupljenijih ERP rešenja u ovom delu evrope. U Srbiji Pantehon podržava i implementira preko 70 konsultanata u dvadesetak partnerskih preduzeća. U celom regionu ima više od 350 konsultanata koji svakodnevno rade sa Pantheon-om. Datalab tehnologije iz Ljubljane ima 60 zaposlenih i vodi računa o razvoju rešenja. DataLab SR d.o.o. je ćerka firma registrovana u Beogradu, ima 12 zaposlenih i bavi se isključivo srpskom lokalizacijom softvera kako u jezičkom tako i u zakonodavnom smislu. Partnerska preduzeća se bave implementacijom i podrškom kod korisnika softvera, kao i razvojem vertikalnih rešenja i specifičnih rešenja za pojedinačne potrebe korisnika.

Prednosti Pantheon-a u odnosu na druga rešenja pre svega se ogledaju u otvorenosti rešenja, širokim mogućnostima prilagođavanja potrebama korisnika i relativno brzom uvođenju u odnosu na druga slična rešenja.

PANTHEON je potpuno konfigurabilan, kako na nivou matičnih podataka (subjekata, atikala, skladišta, odeljenja, mesta troškova i sl.), podešavanja na nivou modula (robni prometi, finansijsko poslovanje, narudžbine, izveštavanje i sl.), tako i podešavanja pojedinih poslovnih procesa i najdetaljnije, podešavanja samih dokumenata.

Kvalitetnom analizom poslovnih procesa i podešavanjima u Pantheon-u, moguće je pokriti gotovo svaki poslovni proces koji se može pojaviti u praksi. Čak i tamo gde je taj proces toliko specifičan, uz upotrebu Ares razvojnog okruženja, koje je integrisano u Pantheon, može se napraviti bilo kakva izmena i omogućiti pokrivanje i najzahtevnijih i najspecifičnijih poslovnih procesa. U Pantheon je integrisan alat za izveštavanje FastReport, ali zajedno sa modulom za dizajniranje, pa se tako dobija kompletan alat za izveštavanje, sa kojim možete napraviti bilo kakav izveštaj iz postojećih podataka u sistemu. Takođe je ugrađen alat za dizajniranje formi, i to nezavisno od programskog okruženja Ares, pa se bez programerskog znanja mogu menjati tekstovi na formama, dodavati polja, razne oznake, grafički simboli, a sa malo programerskog znanja se može kompletno redizajnirati postojeća Pantheon forma.

Pored svega ovoga, u Pantheon je ugrađen sistem za čuvanje korisničkih podataka, tako da svaki korisnik sistema može imate svoje specifično okruženje, ne samo u smislu autorizacija, odnosno formi i podataka nad kojim ima pristup, već i izgleda prozora, njihove veličine, boje, raspored polja u tabelama, širine polja u tabelama, fontovi, veličine fontova i slično. Sve ovo je korisnički promenljivo i nema potrebe za bilo kakvim predznanjima, dovoljno je recimo da je korisnik koristio MS Office paket, i moći će sebi da prilagođava okruženje.

Funkcionalnost Pantheona

Zahvaljujući svojoj izuzetnoj konfigurabilnosti uz mogućnost brzog razvoja specifičnih rešenja, Pantheon softver je praktično primenljiv u ogromom dijapazonu različitih vrsta industrija, od osiguravajućih društava do pojedinačne proizvodnje, bez obzira na veličinu firme, od jednog do nekoliko stotina korisnika. Iako kompletan softver predstavlja jednu izuzetno integrisanu i kompaktnu celinu, on se uslovno može podeliti na sledeće podsisteme.

Uprava

Svaka uprava bi trebalo da ima kontrolu i nadzor nad ključnim podacima o poslovanju u preduzeću. PANTHEON omogućava upravo to – korisnici imaju u svakom trenutku pristup sadržaja, izveštaja i kontrolne table, gde su sve informacije, potrebne za donošenje poslovnih odluka. Cela slika preduzeća prikazana je grafički i jednostavna je za interpretaciju.

Sadržaj:

 • Brzi, ad-hoc pregled ključnih poslovnih podataka
 • Prikaz podataka u obliku grafikona, tabela, brojeva
 • Planiranje procesa pre same realizacije (kupovina, prodaja, finansije itd)
 • Jednostavna priprema i izvoz izveštaja u MS Word, Excel, PDF ili mail
 • Geografske analize i prikazi poslovanja po lokacijama

Zalihe i skladišno poslovanje

PANTHEON podržava sve ključne procese u skladištima i omogućava potpun pregled nad vašom robom. PANTHEON podržava i ostale procese u preduzeću, skladište je povezano sa drugim odeljenjima u preduzeću (npr. prodaja, proizvodnja, knjigovodstvo itd). Skladišta se mogu vrednovati po svim metodama vrednovanja (FIFO, LIFO, prosečna cena i sl.). Na skladištima se mogu podešavati minimalne, optimalne i maksimalne zalihe, a u svakom trenutku se mogu u izveštajima videti odstupanja u odnosu na predefinisane vrednosti minimalnih, maksimalnih ili optimalnih zaliha po artiklu.

Skladišta se otvaraju i podešavaju korisnički, a načini knjiženja se mogu definisati bilo po skladištu i vrsti robe, ili po vrsti dokumenta i vrsti robe. Pored ovoga je takođe moguće za svaki artikal definisati konto na koji će se knjižiti (ukoliko prethodna podešavanja nisu dovoljna).

Pantheon podržava sve tipove skladišta:

 • redovna ili sopstvena skladišta
 • carinska skladišta javna ili privatna
 • konsignaciona skladišta
 • skladišta kod drugih pravnih lica (komisiona)

U svakom trenutku se za svako skladište i svaki datum u prošlosti, može pratiti stanje i kretanje robe po svim mogućim kriterijumima kao što su:

 • grupa artikala (zavisno od interne klasifikacije korisnika)
 • vrsta artikla (roba, materijal, poluproizvod, ambalaža…)
 • dobavljač
 • organizaciona jedinica
 • mesto troška
 • narudžbina
 • dokument prijema
 • vremenski period
 • i po mnogim drugim

Ukoliko ovi kriterijumi nisu dovoljni, postoji mogućnost (već ugrađena) za definisanje dodatnih kriterijuma (atributa) po kojima bi se mogli dobijati svi izveštaji. Za artikle i subjekte postoji mogućnost otvaranja 10 alfanumeričih, 10 numeričkih i 10 datumskih proizvoljnih polja, koja se otvaraju korisnički (nije potrebno nikakvo programersko znanje), i sva ta polja se automatski nalaze u filterima po kojima se izveštaji mogu filtrirati.

U samim matičnim podacima (šifarnicima), mogu se definisati tri različite jedinice mere, odnosi između njih, dimenzije artikla, bruto i neto težina, primarna i sekundarna klasifikacija, vrsta artikla, itd, i svi ovi podaci se nalaze u filterima na svim izveštajima prometa i zalihe, zajedno sa proizvoljnim (korisnički definisanim) ostalim atributima artikla.

Zbog boljeg upravljanja skladišnim poslovanjem postoji sistem autorizacija, ne samo na nivou autorizacija na skladištima, već i na nivou autorizacija nad dokumentima, organizacionim jedinicama, mestima troška, vrstama artikala, grupama artikala. Autorizacije su do te mere duboke da se može recimo postaviti da određeni korisnik unosi samo kvalitativno – kvantitativni ulaz ili izlaz robe, bez mogućnosti da vidi cene, bilo nabavne ili prodajne.

Takođe je u Pantheon-u moguće stornirati svaki dokument, i to ne samo u celini, već i deo nekog dokumenta (npr. jedan od pet artikala), kao i samo deo količine sa neke od pozicija dokumenta, gde se u sistemu zadržava sledljivost, i uvek se kompletan proces može ispratiti.

Pantheon ima interni sistem za obaveštavanja (notifikacije), koji može da radi u okviru samog Pantheon-a, ili eksterno, preko e-mail notifikacija, ili čak i SMS notifikacija. Ovim se omogućava pouzdan tok dokumenata i eliminiše stajanje ili čekanje u samom procesu. Takođe se mogućnost greške svodi na minimum.

Narudžbine

PANTHEON podržava narudžbine kako kupaca (primljene narudžbine, ponude i predračune) tako i dobavljača (date narudžbine, trebovanja i predračune). Narudžbine su opremljene statusima tako da možemo da ih pratimo kroz celokupan životni ciklus. Otpremna lista, pojednostavljuje rad u većim skladištima, iz narudžbine je moguće raditi i račune za prijem ili izdavanje robe. Na osnovu signalne zalihe, uvađavajući rok isporuke automatski generiše narudžbine dobavljačima.

Sadržaj:

 • Podrška naručilaca
 • Sastavnice, radni nalozi, izdavanja, prijemi
 • Planiranje proizvodnje i predkalkulacije
 • Planiranje utrošenog vremena, materijala i rada
 • Postkalkulacije i analiza proizvodnje

Prodaja

PANTHEON™ u meniju Roba udružuje prijem i izdavanje računa, međuskladišne prenose, materijalno knjigovodstvo i praćenje zalihe. Za potrebe maloprodaje u program je uključen i modul POS. Već nakon kratkog pregleda izvršnih sposobnosti pojedinih funkcija, jasno je da je podržana i te kako zahtevna trgovina ili proizvodna organizacija.

Sadržaj:

 • Izdati računi: različiti tipovi fakturisanja, razduživanje skladišta
 • Komisiona prodaja, avansni računi
 • Primljeni računi: različiti tipovi ulaznih računa, automatsko zatvaranje avansnih računa i plaćanje na rate
 • Napredno praćenje nosioca troškova i PDV evidencije
 • Podrška inventara i obračuna

Trgovina

Trgovina kao odeljenje preduzeća, povezana s kupcem, u PANTHEON-u uvažava sve Informacione podrške. Vertikalna CRM (Costumer Relationship Management) proširenja omogućuju razvoj kvalitetnih i dugotrajnih odnosa sa korisnicima, koji su temelj za dugoročna učestvovanja. Na jednom mestu su na raspolaganju i svi podaci o prodaji, poslovna inteligencija ZEUS, priprema svakodnevnih izveštaja, povezana sa prodajom.

Sadržaj:

 • POS sistem s podrškom čitačem bar koda i kreditnim karticama
 • Pregled nad poslovanjem (veza sa Google Mapom)
 • Podrška e-preduzećima
 • CRM sistemi različitih ponuda

Finansije i Računovodstvo

Finansije i računovodstvo predstavljaju modul koji se naslanja na robno, tj. skladišno poslovanje. Svi robni prometi i finansijske vrednosti koje nastaju u robnim prometima se automatski (ne kao pozadinski proces, već kao akcija korisnika) knjiže u glavnu knjigu, na osnovu definisanih postavki konta. Postavke konta se naravno rade korisnički i moguće ih je podešavati na nivou artikla, skladišta ili vrste dokumenta. U slučaju osnovnih sredstava, konta se podešavaju na nivou grupe osnovnih sredstava, ili pojedinačno po osnovnom sredstvu.

U okviru modula za finansije i računovodstvo imamo nekoliko celina:

1. PDV evidencije

Ovaj modul služi za kontrolu poreskih knjiga (KUF, KIF, Knjige avansa i sl.). Ove knjige se automatski generišu iz dokumenata ulaza, izlaza, avansa i dr. Na osnovu ovih knjiga se generiše i PDV obrazac, koji se iz ovog modula automatski knjiži po zatvaranju perioda, i ovde se takođe zatvara PDV period, tako da nakon njegovog zatvaranja, izmene nisu moguće (osim naravno ponovnim otvaranjem tog perioda, ukoliko korisnik ima autorizaciju za takvu akciju)

2. Glavna knjiga

Ovaj modul sadrži sva knjiženja u sistemu, a osnova za pravilno funkcionisanje je kontni plan. Kontni plan je veoma konfigurabilan, pošto se za svaki konto može definisati da li je to devizni ili dinarski konto, da li je na njega moguće dugovno, potražno ili obe vrste knjiženja, da li obavezan subjekat kod knjiženja na konto, da li obavezna organizaciona jedinica, da li je obavezno mesto troška, da li je obavezan protivkonto, i sl. Ova pravila, zajedno sa pravilima sa artikla, skladišta, osnovnog sredstva ili vrste dokumenta definišu kako će se neki poslovni događaj proknjižiti u glavnu knjigu.

Glavna knjiga ima svoje preglede i izveštaje po kojima se može doći u svega par klikova do bilo koje informacije. Svi podaci u glavnoj knjizi, zajedno sa svim matičnim podacima (artikli, kupci dobavljači, banke, skladišta…) nalaze se u filterima pregleda i izveštaja glavne knjige, tako da se slobodno može reći da ne postoji izveštaj koji se iz glavne knjige ne može dobiti.

Posebnu grupu izveštaja čine izveštaji o potraživanjima i obavezama, koji zbog svoje specifičnosti imaju posebne forme pregleda i izveštaja. Samo da napomenemo da osim klasičnih izveštaja o otvorenim i dospelim obavezama kupaca i dobavljača, imamo i izveštaje o pregledu kašnjenja plaćanja, struktura otvorenih stavki (pregled dospelih i nedospelih obaveza i potraživanja za do 10 korisnički podesivih perioda, npr. od 0 do 15 dana, od 15 do 30 dana, od 30 do 60 dana itd.), pregled plaćanja računa, saldo lista kupaca i dobavljača.

3. Platni promet

To je poseban modul koji služi za upravljanje nalozima za plaćanje. Preko njega se filtrira šta će se platiti, iz njega se šalju nalozi za plaćanje u neki od softvera za elektronsko plaćanje. Podsistem tog modula čini i modul za uvoz bankarskih izvoda.

4. Naplata

Naplata je modul preko koga se vrši obaveštavanje kupaca o dospelim obavezama, evidentiraju se pozivanja prema kupcima, kao i obećanja kupaca u smislu uplata. Takođe kao podstistem naplate postoji i sitem automtskog slanja opomena, bilo email-om ili SMS-om.

5. Zatvaranje

Modul koji koristimo za automatska ili ručna zatvaranja otvorenih stavki. Ovaj modul takođe sadrži i podsistem za izradu kompenzacije, bilo da su dva ili više učesnika. Takođe postoji i modul za multikompenzacije i za izvoz i uvoz podataka o multikompenzacijama iz drugih sistema.

6. Automatsko knjiženje

To je modul iz koga automatski knjižimo primljenje i izdate račune, avanse, rasknjiženje robe, kursne razlike, blagajnu, putne naloge, plate, vremenska razgraničenja, kredite i lizinge. Iz ovoga vidimo da su u sistemu podržani svi mogući procesi u finansijsko računovodstvenom poslovanju i da za sve njih postoji automatika. Nema duplog unosa, ali i nema pozadinskog knjiženja prilikom kreiranja dokumenta, već se knjiženje posmatra kao proces, ima svoje autorizacije i loguje se ko je napravio nalog za knjiženje i kada. Za korisnika je to jednostavan proces u svega par koraka (klikova).

7. Blagajna

Modul koji pokriva kompletno blagajničko poslovanje i to dinarske blagajne, devizne blagajne, blagajne bonova i blagajne putnih naloga. Potpuno konfigurabilan sistem koji se može primeniti na bilo koji model poslovanja sa blagajnama. Svi potrebni izveštaji blagajne se automatski generišu samim kreiranjem blagajničkih dokumenata (prijema i izdatka).

8. Kamate

To je modul koji služi za obračun kamata, kako za kupce, tako i za dobavljače. Podržani su razni načini obračuna, kao i definisanje različitih kamatnih stopa za obračune. U matičnim podacima za subjekte, možemo da biramo da li se kamate za nekog subjekta obračunavaju ili ne, kao i to koja se kamatna stopa koristi. Iz ovih obračuna se mogu automatski kreirati računi za kamate.

9. Osnovna sredstva i sitan inventar

Ovaj modul služi za evidentiranje podataka o osnovnim sredstvima i sitnom inventaru. Osim uobičajenih evidencija kao što su amortizacione grupe (poreska i računovodstvena), konta nabavke, pojačanja, oslabljenja, amortizacije, podataka o dobavljaču, računu i drugih zakonski obaeveznih podataka, moguće je osnovna sredstva podeliti u određene celine ili grupe osnovnih sredstava, moguće je imati proizvodne linije, tj. definisati da je jedno osnovno sredstvo ugrađeno u drugo. Takođe se prati kretanje osnovnog sredstva, po lokacijama, preduzećima, sa datumima predviđenog vraćanja, stvarnog vraćanja, odgovornim osobama, organizacionim jedinicama i mestima troška. U modulu osnovnih sredstava takođe postoji podsistem za evidentiranje periodičnih pregleda, održavanja, evidencija budućih pregleda i održavanja i sl.
Takođe postoji kompletna evidencija sitnog inventara, podsistemi za popis osnovnih sredstava i sitnog inventara, kao i podsistemi za obračun računovodstvene i poreske amortizacije. Amortizacija se može obračunavati za bilo koji period (uobičajeno mesečno), sa izuzetkom potrebe izrade amortizacije za pojedinačna osnovna sredstva, u svrhu likvidacije ili otuđenja.
Svi pregledi i izveštaji za osnovna sredstva su podržani, kao i moguće definisanje dodatnih kriterijuma (atributa) za eventualne detaljnije praćenje osnovnih sredstava i sitnog inventara.

ZEUS poslovna inteligencija

U poslovni softver Pantheon ugrađen je veoma moćan alat koga nazivamo Zeus, a služi isključivo za poslovno izveštavanje. Zeus je baziran na Microsoft SQL Server Analysis Services platformi.

Poslovna analitika je podeljena u četiri modula: Kontrolna tabla, Izveštaji, Analiza i Planiranje.

Kontrolna tabla

Korišćenjem kontrolne table možete videti ključne pokazatelje poslovanja. Takođe ih možete oblikovati po vašoj želji. Korisnici mogu da naprave proizvoljan broj kontrolnih tabli ili mogu da izaberu predefinisane kontrolne table. Na taj način više nije potrebno tražiti informacije po raznim lokacijama – umesto toga možete ih videti na jednom mestu u grafičkom prikazu.

Postoji preko 130 predifinisanih elemenata kontrolnih tabli (dashboard-ova) od koji su neki:

 • Indeks realizovane prodaje u poređenju sa istim periodom prošle godine
 • Indeks realizovane prodaje u poređenju sa celokupnom prošlogodišnjom prodajom
 • Osnovni pokazatelj likvidnosti
 • Osnovni pokazatelj zaduženosti i stepen pokrića
 • Stepen kapitalizacije
 • Koeficijent obrta sredstava
 • Koeficijent obrta zaliha
 • Pokazatelj obrta i dani vezivanja potraživanja
 • Bruto marža po mesecima
 • Rentabilnost imovine i kapitala po mesecima (ROA i ROE)

Analizebr />

AAnaliza je namenjena kako nezahtevnim korisnicima, kojima je namenjen način rada “povuci i pusti”, tako i zahtevnijim korisnicima koji pomeranjem i ukrštanjem polja mogu napraviti bilo kakve izveštaje koji su prilagođeni za prikaz, kako u MS Excel-u, tako i grafički. Analize su zasnovane na rotacionim tabelama i grafikonima, koji pružaju funkcije kao što su rotacija u dubinu, filtiriranje, rotacija kroz (veza na šifarnicima i izvornim dokumentima), indeksi, snimanje, izvozi u MS Excel, itd.

Izveštaji

Prilikom razvoja Izveštaja, na prvom mestu nam je cilj da korisniku pružimo što je moguće jednostavniju upotrebu. Kao što i samo ime kaže, Izveštaj možemo u četiri koraka kreirati. Možemo ga prikazati kao tabelu ili grafikon, isto tako ga snimiti i izvoziti u Excel, itd.

Planiranje

I ovde smo imali u vidu što jednostavniju upotrebu. Planiranje je omogućeno za područja prodaje, nabavke, plata i finansija, za proizvoljne vremenske periode i brojne parametre (po subjektima, državama, identima, klasifikacijama, odeljenjima, itd). Planirane podatke pomoću indeksa, razlika i kumulativa, korisnik može brzo da upoređuje sa realizovanim podacima. Planiranje pored navedenog sadrži i napredan alat Generator plana, s kojim je moguće izraditi planove na osnovu prethodnih podataka (istorije).

Poslovna područja koja pokriva Zeus su:

 • Prodaja
 • Nabavka
 • Zaliha
 • Proizvodnja
 • Kadrovi
 • Finansije

Fastreport kao podsistem za izveštavanje

U PANTHEON je ugrađen alat za izveštavanje Fastreport. On nam omogućava vizuelno kreiranje izveštaja iz predefinisanih setova podataka, menjanje postojećih (sistemskih) izveštaja koja standardno dolaze uz Pantheon, kao i kreiranje potpuno novih izveštaja sa novim, korisnički definisanim setovima podataka. Jedna od osnovnih prednosti Fastreport-a je to što je izuzetno lagan i brz, veoma se lako uči, ima sjajan vizuelni dizajner, kao i jezik u pozadini, da bi se zahtevniji izveštaji mogli napraviti. Ovaj generator izveštaja može da izvozi izveštaje u MS Word, MS Excel, PDF, CSV, XML, JPG, kao i u formate Open Office-a. Osim toga omogućeno je direktno slanje e-mail-a iz svih izveštaja.

Bez ikakvih dodatnih troškova, samo kupovinom licenci Panteon-a, korisnik dobija i moćan alat na kome može kreirati izveštaje po svojoj želji i onako kako on želi da budu prezentovani. Pantheon dolazi sa preko 1500 predefinisanih izveštaja, i sa preko 2000 predefinisanih setova podataka. Ipak, uvek je potrebno neke izveštaje prilagoditi, ili čak napraviti nove, po specifikaciji korisnika. Fastreport je veoma lak za učenje, i u kompanijama koje imaju svoj interni IT, svakako je veoma koristan kao alat za kreiranje bilo kakvih izveštaja.

Ares, razvojno okruženje u Pantheon-u

Specifična funkcija Patheon-a je alat za razvoj ARES i javna struktura podataka, čime se omogućava korisnicima PANTHEON licenci da imaju i kompletno razvojno okruženje, kojim se mogu nadograditi postojeće funkcionalnosti, ali i kreirati specifična rešenja za bilo koji poslovni proces. Na ovaj način korisnik smanjuje troškove eventualnih dodatnih alata za razvoj specijalizovanih rešenja, a posebna pogodnost je i integrisanost rešenja koje se napravi u Aresu sa ostatkom sistema. Otvorena struktura podataka dodatno olakšava rad, što je velika prednost Pantheona.

Ares takođe omogućava veoma jednostavno povezivanje sa drugim sistemima, ili sinhronizaciju podataka sa drugim sistemima. Takođe korisnik može sam ili preko partnera da izradi sopstvena rešenja upotrebom alata za razvoj ARES.r />

ArAres sadrži veoma moćni grafički interfejs (IDE) u kome se jednostavno dizajniraju forme, ali i nasleđuju postojeće Pantheon forme, kojima se zatim menjaju funkcionalnosti. Programski jezik u Aresu je pascal, a dodatno Ares programi mogu sadržati i izveštaje (report-e) i SQL module, koji se veoma lako (samo jednim redom koda) pozivaju po potrebi. Takođe Ares ima ugrađene čarobnjake (wizard-e) sa kojima možemo jednostavno, bez znanja programiranja napraviti brze preglede podataka.

Tehnički preduslovi

Preporučeni tehnički preduslovi za implementaciju Pantheona su sledeći:

 • Mrežno okruženje mora biti funkcionalno minimalne brzine 100mbps
 • Preporučena konfiguracija servera, (po lokacijama) se detaljno definiše nakon izrade idejnog projekta implementacije, kada će se biti u stanju prepoznati potrebne perfomanse sistema.
 • Minimalna konfiguracija servera:
  • CPU Xeon min 2 jezgra > 2GHz
   RAM 4Gb min preporučeno 8Gb ili više
   HardDisk podsistem min. RAID 0 (preporučeno SAS diskovi)
   LAN 1Gb
   MS WIndows Server Platform (min. Verzija 2003, preporučeno 2008)
   MS SQL Server platforma (min verzija 2005, preporuka 2008) sa dovoljnim brojem pristupnih licenci
 • Minimalni zahtevi za radne stanice – klijente:
  • CPU PIV ili jači min 2GHz
   RAM min. 1Gb
   Hard Disk 1Gb slobodnog mesta
   LAN min 100mbps
   Ekran rezolucije min 1280×1024