o3on B2B

Business to business elektronsko poslovanje (skraćeno B2B) odnosi se na korišćenje Interneta i web tehnologija za kupovinu, prodaju, jeftiniju, bržu i bolju saradnju poslovnih subjekata. Naročite prednosti ovakvog načina poslovanja su:

  • Dramatično smanjenje troškova
  • Povećanje transparentnosti poslovanja
  • Mogućnost pristupa novim tržištima
  • Mnoge nove, efikasnije i fleksibilnije transakcione metode

Uspešan B2B se odnosi pre na optimizaciju poslovnih procesa i načina upravljanja, nego na tehnologiju. Internet, kao jeftina, fleksibilna i univerzalna mreža, ponudio je mogućost manjim kompanijama da se uključe u savremene tokove elektronske trgovine. Web tehnologije su obezbedile obradu transakcija u realnom vremenu, kao i bogatiju razmenu podataka.

Prednosti za kupce

Pristup dobro poznatim, sigurnim brendovima

Replikacija poznate kataloške prodaje

Hijerarhijska struktura i dobro organizovana pretraga

Dostupnost dobavljača, odnosno mogućnost poslovanja sa njim 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana godišnje

Kada vaš komercijalista trenutno nije dostupan ili vam je hitno potrebna roba, B2B portal rešava problem.

Prednosti za dobavljače

Niži troškovi
B2B elektronsko poslovanje treba da rezultira nižim troškovima pregovaranja, prodaje i transakcija.

Pristup novim kupcima
Omogućen je direktan pristup kupcima. Ovakav sistem omogućava kontakt sa novim kupcima i organizaciju na dosta efikasniji način.

Unapređenje kontrole zaliha
B2B sistemi, posebno oni razvijeni od strane distributera, mogu da omoguće veću transparentnost narudžbina i cena, što vodi smanjenju nivoa zaliha i konkurentnijim cenama na tržištu.

Zadržavanje kupaca
Ovo je jedna od možda najmanje očiglednih prednosti ovakvog načina poslovanja. Čvrsta integracija sa kupcima radi zadovoljenja njihovih potreba je značajan faktor u sprečavanju kupaca da promene dobavljača.

Klasifikacija kupaca
B2B omogućava efikasniju klasifikaciju kupaca