Uridium Pantheon Apleti

Radi lakšeg snalaženja, rešenja smo grupisali po modulima Pantheon-a u skladu sa proizvođačevom (Datalab) specifikacijom, ali i prema oblasti koju proširuju i specifičnostima koje dotiču.

Narudžbine i Roba

 • Planiranje nabavke (narudžbine kupaca i dobavljača, lager…)
 • Order2Cash, Purchase2Pay – Tok rada – DPA
 • Kopiranje ugovorenih cenovnika izmedju preduzeća
 • Cenovnik po tiražima (količinama) i prepisivanje cena u narudžbine kupaca
 • Pregled zalihe ispod minimalne i automatski prenos
 • OIL (Optimum Inventory Level) analiza optimalnih zaliha

Carina

 • Carina i špedicija – automatizacija obrade carinskih dokumenata – DPA
 • Kreiranje podataka za ElSub (JCI obrazci za carinu)
 • Praćenje carinskih zaliha po zahtevu
 • Obračun robe za carinjenje i kreiranje dokumenta
 • Pregled neisporučenih narudžbenica u tabeli za izabrane kriterijume…

Proizvodnja

 • Troškovi proizvodnje po RN – DPA
 • Utrošeno po planu proizvodnje
 • Storno izdavanja iz proizvodenje
 • Pregled radnih naloga, bez prijema sa podatkom o vrednosti materijala (zadaje se vremeski opseg)
 • Preknjižavanje troškova na porizvodnju
 • Proizvodnja na terenu
 • Pregled materijala bez izdavanja

Finansije i računovodstvo

 • Limiti – limiti po kupcima – DPA
 • Poboljšanje naplate – obaveštavanje kupaca o dospleim obavezama putem SMS-a ili email-a – DPA
 • Obračun kursnih razlikai i upis fakture po kupcima i fakturama
 • Mapiranje kontnog plana, računanje bruto bilansa
 • Na dnevnom nivou pregled dospelih i neplaćenih stavki. Na osnovu toga se kreiraju virmani u skladu sa pojedinačnim limitima odgovarajućih banaka…(uslov – zatv. otv. stavki)
 • Pregled bruto bilansa u tabeli, po odeljenjima, nosiocima troška, sa udruženim ili neudruženim početnim stanjem, po valuti…
 • Pregled bilansa čija se pozicije definisane u Pantheonu u tabeli, po odeljenjima, nosiocima troška , po mesecima
 • Automatsko knjiženje primljenih i izdatih računa
 • Automatsko zatvaranje otvorenih stavki

Osnovna sredstva

 • Pregled efekata amortizacije na osnovu promene veka trajanja, amort. grupe i revalorizacione vrednosti
 • Servis
 • RN za servis, DPA
 • Servis, unos šifarnika normiranog rada , unos faktura…

PA Sistem

 • Pregled promena u tabelama (UNDO tabela)
 • Ucitavanje kurseva za dan ili po periodu sa web servisa NBS.
 • Pretraga jedinstvenog registra, provera i upis racuna sa web servisa NBS.
 • Integracija sa Metadata Retail Solutions – mala integracija

Izveštavanje (dodatno)

 • Izveštaj – broj kupovina po mesecima
 • Izveštaj – broj narudžbenica po nedeljama
 • Izveštaj – statistika plata po radnicima za odredjeni period
 • Kontrola odeljenja u odnosu na skladište