Uridium Pantheon Apleti

Radi lakšeg snalaženja, rešenja smo grupisali po modulima Pantheon-a u skladu sa proizvođačevom (Datalab) specifikacijom, ali i prema oblasti koju proširuju i specifičnostima koje dotiču.

Narudžbine i Roba

  • Planiranje nabavke (narudžbine kupaca i dobavljača, lager…)
  • Order2Cash, Purchase2Pay – Tok rada – DPA
  • Kopiranje ugovorenih cenovnika izmedju preduzeća
  • Cenovnik po tiražima (količinama) i prepisivanje cena u narudžbine kupaca
  • Pregled zalihe ispod minimalne i automatski prenos
  • OIL (Optimum Inventory Level) analiza optimalnih zaliha

Carina

  • Carina i špedicija – automatizacija obrade carinskih dokumenata – DPA
  • Kreiranje podataka za ElSub (JCI obrazci za carinu)
  • Praćenje carinskih zaliha po zahtevu
  • Obračun robe za carinjenje i kreiranje dokumenta
  • Pregled neisporučenih narudžbenica u tabeli za izabrane kriterijume…

Proizvodnja

  • Troškovi proizvodnje po RN – DPA
  • Utrošeno po planu proizvodnje
  • Storno izdavanja iz proizvodenje
  • Pregled radnih naloga, bez prijema sa podatkom o vrednosti materijala (zadaje se vremeski opseg)
  • Preknjižavanje troškova na porizvodnju
  • Proizvodnja na terenu
  • Pregled materijala bez izdavanja

Finansije i računovodstvo

  • Limiti – limiti po kupcima – DPA
  • Poboljšanje naplate – obaveštavanje kupaca o dospleim obavezama putem SMS-a ili email-a – DPA
  • Obračun kursnih razlikai i upis fakture po kupcima i fakturama
  • Mapiranje kontnog plana, računanje bruto bilansa
  • Na dnevnom nivou pregled dospelih i neplaćenih stavki. Na osnovu toga se kreiraju virmani u skladu sa pojedinačnim limitima odgovarajućih banaka…(uslov – zatv. otv. stavki)
  • Pregled bruto bilansa u tabeli, po odeljenjima, nosiocima troška, sa udruženim ili neudruženim početnim stanjem, po valuti…
  • Pregled bilansa čija se pozicije definisane u Pantheonu u tabeli, po odeljenjima, nosiocima troška , po mesecima
  • Automatsko knjiženje primljenih i izdatih računa
  • Automatsko zatvaranje otvorenih stavki

Osnovna sredstva

  • Pregled efekata amortizacije na osnovu promene veka trajanja, amort. grupe i revalorizacione vrednosti
  • Servis
  • RN za servis, DPA
  • Servis, unos šifarnika normiranog rada , unos faktura…

PA Sistem

  • Pregled promena u tabelama (UNDO tabela)
  • Ucitavanje kurseva za dan ili po periodu sa web servisa NBS.
  • Pretraga jedinstvenog registra, provera i upis racuna sa web servisa NBS.
  • Integracija sa Metadata Retail Solutions – mala integracija

Izveštavanje (dodatno)

  • Izveštaj – broj kupovina po mesecima
  • Izveštaj – broj narudžbenica po nedeljama
  • Izveštaj – statistika plata po radnicima za odredjeni period
  • Kontrola odeljenja u odnosu na skladište